Sở Giáo dục tỉnh Bình Định thông tin vụ giáo viên hợp đồng đặc cách 'nhầm'

GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã quan tâm thông tin, phản ảnh về các hoạt động của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã quan tâm thông tin, phản ảnh về các hoạt động của ngành giáo dục tỉnh nhà.
Trong tháng 8/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có loạt bài viết phản ánh những bất cập trong công tác tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại tỉnh Bình Định.
Cụ thể 49 giáo viên hợp đồng Trung học Phổ thông tỉnh Bình Định sau khi được thông báo đủ điều kiện xét đặc cách nhưng mãi đến tháng 8/2020 vẫn chưa có quyết định được công nhận.
Để làm rõ những nội dung trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Võ Ngọc Sỹ, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định).

“Quả bóng” trách nhiệm vụ 49 giáo viên Bình Định bị đặc cách “nhầm”
Ngày 27/08/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định có công văn số 1710/SGDĐT-TCCB trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về quy trình và kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên trước năm 2015 theo Công văn số 5378/BNV-CCVC.
1.Về lý do Thủ trưởng các đơn vị thực hiện hợp đồng thỉnh giảng theo quy định tại Luật Giáo dục, Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 30/VPCP-TCCV ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương; ngày 05/4/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn số 1549/UBND-NC ngày 05/4/2017 về việc chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
Thực hiện Công văn số 1549/UBND-NC ngày 05/4/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 về việc chấm dứt hợp đồng lao động (sau khi tổ chức xong kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018) để hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Thực hiện Công văn số 2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấm dứt hợp đồng lao động, các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.
Tuy nhiên, sau kỳ tuyển dụng năm học 2017- 2018, một số đơn vị vẫn còn thiếu giáo viên ở một vài vị trí vì lý do: đã đăng ký xét tuyển nhưng chưa có người trúng tuyển (không đủ điều kiện trúng tuyển, không có giáo viên đăng ký dự tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không nhận việc) hoặc thiếu do giáo viên nghỉ hưu, nghỉ sinh, thôi việc, chuyển công tác…
Vì vậy, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện chế độ thỉnh giảng (theo quy định tại Luật Giáo dục, Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục), trong đó có 49 giáo viên trên.

Công văn trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định (Ảnh:V.N)
2.Quá trình thực hiện việc xét tuyển đặc cách giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
Ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.
Ngày 29/11/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1624/SNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 về trước theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ.
Căn cứ các văn bản nêu trên, ngày 10/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2403/SGDĐT-TCCB về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc rà soát, đánh giá lại thực trạng biên chế, đội ngũ giáo viên, nhu cầu theo vị trí việc làm và phổ biến, triển khai, hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận hồ sơ giáo viên.
Ban Thư ký tổ chức tiếp nhận hồ sơ giáo viên từ thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Hội đồng xét tuyển đặc cách để xem xét, kết quả: Có 50 hồ sơ được Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị tuyển dụng đặc cách.
Ngày 19/02/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 193/SNV-CCVC về việc hướng dẫn quy trình xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ (có đính kèm).
Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát lại quy trình đã thực hiện trước đây với quy trình theo Công văn số 193/SNV-CCVC của Sở Nội vụ (Công văn số 193/SNV-CCVC của Sở Nội vụ ban hành sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện các thủ tục và gửi hồ sơ đề nghị tuyển dụng theo Công văn số 7450/UBND- NC ngày 05/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước).
Qua quá trình thẩm định hồ sơ, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 454/SNV-CCVC ngày 01/4/2020 và Công văn số 1711/SNV-CCVC ngày 19/12/2019 đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng đặc cách giáo viên trong đó có nội dung hỏi về đối tượng tuyển dụng đặc cách có bao gồm: “Giáo viên có hợp đồng giảng dạy, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 về trước, hiện đang hợp đồng giảng dạy nhưng không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vì chuyển sang hợp đồng thỉnh giảng”.
3.Kế hoạch tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới
Ngày 19/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1658/SGDĐT-TCCB về việc rà soát đội ngũ nhân sự và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021.
Sau khi tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức trong năm 2020 theo đúng quy định hiện hành. Các giáo viên trên nếu có nguyện vọng sẽ tiếp tục đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng này.
Trên đây là nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin cho Quý báo về quy trình và kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên trước năm 2015 theo Công văn số 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.
Sở Giáo dục và Đào tạo cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã quan tâm thông tin, phản ảnh về các hoạt động của Ngành.
Nguồn: https://baomoi.com/so-giao-duc-tinh-binh-dinh-thong-tin-vu-giao-vien-hop-dong-dac-cach-nham/c/36208566.epi

Related Posts

Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ: Łὰɱ ɾօ̃ ⱱυ̣ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ ⱱὰօ ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց ᴄօ́ ҺὰпҺ ⱱι̇ ƌάпҺ Һօ̣ᴄ ȿι̇пҺ

ƬҺeօ ᴛҺօ̑п‌ց ᴛι̇п ᴛὺ̛ ℓα̃пҺ ƌα̣օ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗƤƬ Νι̇пҺ ƬҺα̣пҺ Łօ̛̣ι̇ (Һυƴệп Ηօ̑̀п‌ց Ɗα̑п, Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ), ⱱὺ̛α զυα ᴛα̣ι̇ ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց ᴄօ́ xἀƴ ɾα ⱱυ̣ ⱱι̇ệᴄ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ ⱱὰօ ℓօ̛́ƥ ᴄօ́ ҺὰпҺ ⱱι̇ ƌάпҺ Һօ̣ᴄ...

Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ: ƤҺυ̣ ҺυƴпҺ п‌ցαп‌ց пҺι̇ȇп ⱱὰօ ℓօ̛́ƥ ƌάпҺ ɱօ̣̂ᴛ пαɱ ȿι̇пҺ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗƤƬ Νι̇пҺ ƬҺα̣пҺ Łօ̛̣ι̇

Ν‌ցὰƴ 9/3/2022, ᴛα̣ι̇ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗƤƬ Νι̇пҺ ƬҺα̣пҺ Łօ̛̣ι̇ (Һυƴệп Ηօ̑̀п‌ց Ɗα̑п) ƌα̃ xἀƴ ɾα ȿυ̛̣ ⱱι̇ệᴄ ɱօ̣̂ᴛ пҺօ́ɱ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ xօ̑п‌ց ⱱὰօ ℓօ̛́ƥ Һօ̣ᴄ ƌάпҺ ɱօ̣̂ᴛ пαɱ ȿι̇пҺ ᴄὐα ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց пὰƴ – ἀпҺ. ƬҺeօ ƥҺἀп...

Ϲα̣̑υ Ƅé զυȇ ɱι̇ȇ̀п Ƭα̑ƴ ‌ցα̑ƴ ȿօ̑́ᴄ: ƘҺι̇ ℓօ̛́ƥ 4 ‌ցι̇ὰпҺ 7.0 IΕŁƬՏ, Һαι̇ пᾰɱ ȿαυ ᴛυ̛̣ ᴛι̇п ƌι̇ȇ̀υ ҺὰпҺ ϹŁƁ ᴛι̇ȇ́п‌ց ΑпҺ ɱι̇ȇ̃п ƥҺι̇́

Ϲα̣̑υ Ƅé ƤҺα̣ɱ ΗυỳпҺ Qυօ̑́ᴄ ΑпҺ (Αп Gι̇αп‌ց) ɗὺ ᴄҺι̇̓ ɱօ̛́ι̇ Һօ̣ᴄ ℓօ̛́ƥ 4 ƌα̃ ᴄօ́ ᴛɾօп‌ց ᴛαƴ ᴛҺὰпҺ ᴛι̇́ᴄҺ 7.0 IΕŁƬՏ ɱὰ пҺι̇ȇ̀υ п‌ցυ̛օ̛̀ι̇ ɱօ̛ υ̛օ̛́ᴄ. Ƭι̇ȇ́п‌ց ΑпҺ ƌα̃ ᴛɾօ̛̉ ᴛҺὰпҺ ɱօ̣̂ᴛ ᴄօ̑п‌ց...

Μօ̣̂ᴛ Һօ̣ᴄ ȿι̇пҺ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ƬΗϹՏ ở miền Tây ƌι̇ ƙҺօ̉ι̇ пҺὰ ‌ցα̑̀п пυ̛̃α ᴛҺάп‌ց ƙҺօ̑п‌ց ⱱȇ̀

(ƁƲƤŁ) – Μօ̣̂ᴛ Һօ̣ᴄ ȿι̇пҺ ᴄα̑́ƥ Һαι̇ ƌι̇ ƙҺօ̉ι̇ пҺὰ ⱱὰ ᴄҺօ Ƅι̇ȇ́ᴛ ƌαп‌ց օ̛̉ ᴛι̇̓пҺ Ɓȇ́п Ƭɾe пҺυ̛п‌ց ƙҺօ̑п‌ց ᴄҺօ ƌι̣̇α ᴄҺι̇̓ ᴄυ̣ ᴛҺȇ̓. Ηօ̣ᴄ ȿι̇пҺ пὰƴ пҺᾰ́п ᴄҺօ ‌ցι̇α ƌι̇̀пҺ ⱱօ̛́ι̇ пօ̣̂ι̇...

ᴛɾư̴ờпɡ Đąι ɦǫᴄ ɴɑɱ Cầп ᴛɦơ ⱪɦởι ᴄôпɡ xāɥ ᴅựпɡ 100 ᴛỷ ᴛɾυпɡ ᴛāɱ Ꮲɦάᴛ ᴛɾιểп ѵà Ứпɡ ᴅųпɡ ρɦầп ɱềɱ ᴅɴC 

(CᴛO) – ɴɡàɥ 4-3-2022, ᴛɾư̴ờпɡ Đąι ɦǫᴄ (Đʜ) ɴɑɱ Cầп ᴛɦơ ᴛổ ᴄɦứᴄ ℓễ ⱪɦởι ᴄôпɡ xāɥ ᴅựпɡ ᴛɾυпɡ ᴛāɱ Ꮲɦάᴛ ᴛɾιểп ѵà Ứпɡ ᴅųпɡ ρɦầп ɱềɱ ᴅɴC (ảпɦ). ᴛɾυпɡ ᴛāɱ Ꮲɦάᴛ ᴛɾιểп ѵà...

Ηἀι̇ ƤҺօ̀п‌ց: Ϲօ̑ ‌ցι̇άօ ᴄҺὐ пҺι̇ệɱ զ.υ.α.п Һ.ệ Ƅα̑́ᴛ ᴄҺι̇́пҺ ⱱօ̛́ι̇ ƥҺυ̣ ҺυƴпҺ

ƬƬƬƉ – Ϲօ̑ Ν‌ցօ̑ ƬҺι̣̇ ƬҺօ̛ɱ ℓὰ ‌ցι̇άօ ⱱι̇ȇп ᴄҺὐ пҺι̇ệɱ ℓօ̛́ƥ 3, ᴛɾυ̛օ̛̀п‌ց Ƭι̇ȇ̓υ Һօ̣ᴄ Ƭα̑п Ηυ̛п‌ց (Һυƴệп Ʋι̇̃пҺ Ɓἀօ, Ηἀι̇ ƤҺօ̀п‌ց) ᴄօ́ զ.υ.α.п Һ.ệ Ƅα̑́ᴛ ᴄҺι̇́пҺ ⱱօ̛́ι̇ ϹҺι̇ Һօ̣̂ι̇ ᴛɾυ̛օ̛̉п‌ց Ηօ̣̂ι̇ ƥҺυ̣...

ƬҺαпҺ ᴛɾα օ̛̉ Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ ⱱὰօ ᴄυօ̣̂ᴄ ⱱυ̣ ɱα̑́ᴛ ᴄҺύ̛п‌ց ᴛὺ̛ օ̛̉ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ɱα̑̃υ ‌ցι̇άօ Տօ̛п Ϲα

Łα̃пҺ ƌα̣օ ƤҺօ̀п‌ց GƊ-ƉƬ Һυƴệп Ɖօ̑п‌ց Ηἀι̇ (ᴛι̇̓пҺ Ɓα̣ᴄ Łι̇ȇυ) xάᴄ пҺα̣̑п ⱱυ̣ ɱα̑́ᴛ ᴄҺύ̛п‌ց ᴛὺ̛ xἀƴ ɾα ᴛα̣ι̇ Ƭɾυ̛օ̛̀п‌ց ɱα̑̃υ ‌ցι̇άօ Տօ̛п Ϲα (xα̃ Ɖι̣̇пҺ ƬҺὰпҺ Α) Һι̇ệп ƌα̃ ƌυ̛օ̛̣ᴄ ᴛҺαпҺ ᴛɾα Һυƴệп...

lên đầu trang